Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Aktualizacja - Informacja dotycząca cen za energię cieplną obowiązujących od 01.03.2023

Utworzono dnia 13.03.2023

AKTUALIZACJA CEN I STAWEK OPŁAT DOSTAWY CIEPŁA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. Zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Dobrym Mieście informuje, że w okresie od 15 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla uprawnionych grup odbiorców Grupy Taryfowej A (którzy złożyli wymagane oświadczenie w przypadku Grup II i III, wymienionych poniżej) będą stosowane stawki i ceny za ciepło określone w Cenniku dostawy ciepła z wyrównaniem, który znajduje się poniżej.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście dokonał ponownego obliczenia maksymalnych cen dostawy ciepła dla poszczególnych Grup Taryfowych, w związku ze zmianami taryf. (Załączniki)

 

Ceny i stawki opłat dostawy ciepła zostały ustalone dla poszczególnych grup taryfowych, na poziomie:

Grupa Taryfowa A – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla systemu ciepłowniczego powiększona o średnią stawkę opłat przesyłowych dla systemu ciepłowniczego, zgodnie z zasadą najniższej ceny określoną w art. 3a ust.4 ustawy, (obowiązuje od 15.05.2023 r.);

Grupa Taryfowa B – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla systemu ciepłowniczego powiększona o średnią stawkę opłat przesyłowych dla systemu ciepłowniczego, zgodnie z zasadą najniższej ceny określoną w art. 3a ust.4 ustawy, (obowiązuje od 01.10.2022 r.).

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat uwzględniające wyrównanie wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz. 1967 z późn.zm.).

Cennik dla grupy taryfowej A obowiązuje w okresie od 15 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ceny i stawki opłat dostawy ciepła z wyrównaniem:

Lp.

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupa taryfowa A1/1

Grupa taryfowa A1/2

Grupa taryfowa A1/3

Grupa taryfowa A1/4

1.

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

 

18 814,97

 

18 814,97

 

18 814,97

 

0,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

71,68

71,68

71,68

0,00

3.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa ZGK)

zł/MW/m-c

 

3 486,19

 

3 711,56

 

3 064,58

 

2 759,83

4.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa ZGK)

zł/GJ

 

17,06

 

16,24

 

16,04

 

13,52

5.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa Veolia)

zł/MW/m-c

 

0,00

 

0,00

 

3 931,84

 

0,00

6.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa Veolia)

zł/GJ

 

0,00

 

0,00

 

21,38

 

0,00

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

AKTUALIZACJA !!!

Cennik dla grupy taryfowej B obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ceny i stawki opłat dostawy ciepła z wyrównaniem:

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostka miary

 

Grupa taryfowa B

1.

 

Cena za moc zamówioną

 

 

zł/MW/m-c

 

13 494,43

2.

 

Cena ciepła

 

zł/GJ

 

123,78

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podział na grupy klientów, dla których stosowana będzie taryfa dla ciepła z wyrównaniem:

Grupa I – gospodarstwa domowe to indywidualni odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadających zawartą umowę sprzedaży ciepła – brak obowiązku składania oświadczenia;

Grupa II – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy – należy złożyć oświadczenie według wzoru umieszczonego poniżej;

Grupa III – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy – należy złożyć oświadczenie według wzoru umieszczonego poniżej.

Oświadczenia złożone do dnia 1 marca 2023 roku zachowują ważność.

Oświadczenia należy również aktualizować przy każdej zmianie danych nimi objętych.

 

Ceny dostawy ciepła będą stosowane dla uprawnionych grup odbiorców wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.):

  • gospodarstw domowych,
  • wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych,
  • podmiotów wrażliwych wymienionych w art. 4 ust. 4 ustawy.

W rozliczeniach za ciepło z Odbiorcami uprawnionymi do systemu wsparcia Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście ma obowiązek stosować cenę najniższą.


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście uprzejmie informuje, że  na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 295) wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla odbiorców uprawnionych, wymienionych w art. 4.1 w/w ustawy. Mechanizm ten obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego
z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych
o 40% w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych przez przedsiębiorstwo na dzień
30 września 2022 r.

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana wówczas, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub

- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.

Mając na uwadze art. 3a ust. 2 i 3 w/w ustawy, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Dobrym Mieście dokonał obliczenia maksymalnych cen dostawy ciepła dla poszczególnych Grup Taryfowych.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Dobrym Mieście, informuje, że wobec Odbiorców uprawnionych, wymienionych w art. 4.1. ustawy,  od dnia 1 marca 2023 r. stosować będzie „cenę najniższą dostawy ciepła”, tj.:

- dla Grupy Taryfowej A – ceny dostawy ciepła na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła,

- dla Grupy Taryfowej B – średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

W związku z powyższym od dnia 01 marca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami nadal będą stosowane ceny i stawki opłat w wysokości obowiązującej:

- od 6 lutego 2023 r. – Grupa Taryfowa A

- od 13 lutego 2023 r. – Grupa Taryfowa B

 

Ceny i stawki obowiązujące od 13.02.2023 r. dla Odbiorców uprawnionych w Grupie Taryfowej B:

Lp.

Grupa taryfowa

Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (zł/MW/m-c)

Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (zł/GJ)

1.

Grupa taryfowa B

13 494,98 zł

123,78 zł

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany jest podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Pozostali Odbiorcy:

- ceny i stawki obowiązujące od 6 lutego 2023 r. w Grupie Taryfowej A – zgodnie
z obowiązującą taryfą dla ciepła,

- Ceny i stawki obowiązujące od 13 lutego 2023 r. w Grupie Taryfowej B – zgodnie
z obowiązującą taryfą dla ciepła.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609